ورود به مدبر
 
تاریخ و ساعت
Sunday : 05/07/2020

 
تبریک تولد
روز تولد :
فراز هاشم زاده
روز تولد : 13 تیر

پرهام حسینی
روز تولد : 15 تیر

امیرارسلان پورمریدی
روز تولد : 15 تیر

علی مدیری
روز تولد : 15 تیر

رضا رسولی حسین زاده
روز تولد : 15 تیر

محمدامین حیرانی مقدم
روز تولد : 15 تیر

شهراد شفره
روز تولد : 15 تیر

آراد کیامرزی
روز تولد : 17 تیر

ابراهیم دوستی
روز تولد : 16 تیر

تارخ رحمانی
روز تولد : 17 تیر

 
 

سخن مدیر پایه

روز

زنگ

مدت

ساعت

کلاس 1/2

کلاس2/2

کلاس3/2

کلاس4/2

شنبه

1

75

8:45 7:30

ریاضی

املا و انشا

ورزش

علوم

2

75

10:30 9:15

املا و انشا

ریاضی

علوم

ورزش

3

75

12:10 10:55

علوم

ورزش

ریاضی

املا و انشا

 

50

13:00 12:10

نــــــاهـــــار و نمــــــاز

4

75

14:15 13:00

ورزش

علوم

املا و انشا

ریاضی

یکشنبه

1

75

8:40 7:25

عربی

تفکر

م

فارسی

اجتماعی

 

20

9:00 8:40

خــــــــود ارزیــــــابـــــــی

2

75

10:40 9:25

تفکر

م

عربی

اجتماعی

فارسی

3

75

12:20 11:05

فارسی

اجتماعی

عربی

تفکر

م

 

45

13:05 12:20

نــــــاهـــــار و نمــــــاز

4

70

14:15 13:05

اجتماعی

فارسی

تفکر

م

عربی

دوشنبه

1

75

8:45 7:30

زبان

علوم

هنر

فن

ریاضی

2

75

10:30 9:15

علوم

زبان

ریاضی

هنر

فن

3

75

12:10 10:55

فن

هنر

ریاضی

زبان

علوم

 

50

13:00 12:10

نــــــاهـــــار و نمــــــاز

4

75

14:15 13:00

ریاضی

هنر

فن

علوم

زبان

سه شنبه

1

75

8:40 7:25

اجتماعی

ریاضی

فارسی

عربی

 

20

9:00 8:40

خــــــــود ارزیــــــابـــــــی

2

75

10:40 9:25

فارسی

اجتماعی

عربی

ریاضی

3

75

12:20 11:05

ریاضی

عربی

اجتماعی

فارسی

 

45

13:05 12:20

نــــــاهـــــار و نمــــــاز

4

70

14:15 13:05

عربی

فارسی

ریاضی

اجتماعی

چهارشنبه

1

75

8:45 7:30

علوم

پیام

ریاضی

قرآن

2

75

10:30 9:15

ریاضی

علوم

قرآن

پیام

3

75

12:10 10:55

پیام

قرآن

علوم

ریاضی

 

50

13:00 12:10

نــــــاهـــــار و نمــــــاز

4

75

14:15 13:00

قرآن

ریاضی

پیام

علوم

 
 
 

درج مطلب

 
 

برنامه آزمون هماهنگ

محتوای آزمون های هماهنگ پایه‌ی هشتم سال تحصیلی 99 – 1398

شماره و تاریخ آزمون

مواد امتحان

محتوای آزمون

 

 

آزمون ( 1 )

20 / 7 / 98

روز شنبه

فارسی

درس 1

ریاضی

فصل 1

علوم

درس 1 تا انتهای 2

مطالعات اجتماعی

درس 1 و 2

عربی

درس 1

زبان انگلیسی

درس 1

پیام های آسمان

درس 1 و 2

 

آزمون ( 2 )

18 / 8 / 98

روز شنبه

 

فارسی

درس 2 تا آخر درس 4

ریاضی

فصل 2

علوم

از فصل 1 تا انتهای صفحه 40

مطالعات اجتماعی

درس 3 تا 6

عربی

درس 1 و 2

زبان انگلیسی

درس 2 و 3

پیام های آسمان

درس 1 تا انتهای 3

آزمون ( 3 )

14 / 11 / 98

روز  دوشنبه

 

فارسی

درس 6 تا آخر درس 10

ریاضی

فصل 6

علوم

از فصل 5 تا پایان فصل 9

مطالعات اجتماعی

درس 6 تا انتهای درس 10

عربی

درس 3 تا 5

زبان انگلیسی

درس 4 و 5

پیام های آسمان

درس 4 تا انتهای 7

آزمون ( 4 )

14 / 12 / 98

روز  چهارشنبه

 

فارسی

در 8 تا آخر درس 12

ریاضی

فصل 7

علوم

فصل 10 تا پایان فصل 12

مطالعات اجتماعی

درس 10 تا انتهای درس 13

عربی

درس 6 تا 8

زبان انگلیسی

درس 6

پیام های آسمان

درس 8 تا انتهای 10

 
 
 

مکمل های آموزشی