معرفی

معاون فرهنگی و پرورشی 
جناب آقای جواد دیانی
 
پیام معاون فرهنگی :
به نام خدا
دوستان عزیزم سلام 
برای رسیدن به سعادت و خوشبختی در دنیا باید به دو مورد ویژه توجه کنیم :
1 - احترام به پدر ومادر
2 - نماز اول وقت
گفتم که الف گفت دگر ، گفتم هیچ
درخانه اگر کس است یک حرف بس است
(عاشق خدا باشید تا معشوق خلق شوید)
دوستدار شما جواد دیانی
 
 
 
 
 
مسئول پرورشی 
جناب آقای علی اکبر محمدشاهی