اعضای شورا

اسامی اعضاء شورای دانش آموزی

سمت

نام ونام خانوادگی

رئیس شورا

کیارش شلالوند

عضو شورا

مهران نجفی

عضو شورا

سهند محمد زاده

عضو شورا

ایلیاد حسن زاده

عضو شورا

برنا مسعودی

عضو شورا

آرتین ایراندوست

عضو شورا

ماهان پرهیزکار

عضو شورا

امیر علی دهقانی

عضو شورا

یاشار دارایی

 

 

 

 
 

گزارشات شورای دانش آموزی