ساعات آموزشی

عنوان

روزهای شنبه و دوشنبه و چهارشنبه

مدت (دقیقه)

ساعت

مراسم صبحگاه

25

7:057:30

زنگ اول

75

8:45 – 7:30

تفریح

30

9:15 – 8:45

زنگ دوم

75

10:30– 9:15

تفریح

25

10:55 10:30

زنگ سوم

75

12:10 10:55

ناهار  و نماز

50

13:00 12:10

زنگ چهارم

75

13:00 - 14:15

عنوان

روزهای یکشنبه و سه شنبه

مدت (دقیقه)

ساعت

مراسم صبحگاه

20

7:25-7:05

زنگ اول

75

8:40-7:25

خودارزیابی

20

9:00-8:40

تفریح

25

9:25- 9:00

زنگ دوم

75

10:40-9:25

تفریح

25

11:05-10:40

زنگ سوم

75

12:20 – 11:05

ناهار  و نماز

45

13:05 – 12:20

زنگ چهارم

70

14:15 – 13:05

 

يادآوری مهم :

در صورت تصميم مدرسه جهت  تعطيلی ساعتی در مناسبت های ضروری، اطلاع رسانی دقيق انجام خواهد شد.