ملاقات ها و کارگاه ها و توزیع کارنامه

 

جدول زمان بندی توزیع کارنامه

عنوان

روز

تاریخ

تحویل گیرنده

کارنامه آزمون هماهنگ 1

سه شنبه

23/7/98

دانش آموز

کارنامه آزمون هماهنگ 2

سه شنبه

21/8/98

دانش آموز

کارنامه میان نوبت اول(پایه هشتم)

دوشنبه

18/9/98

اولیای محترم

کارنامه میان نوبت اول (پایه هفتم)

شنبه

23/9/98

اولیای محترم

کارنامه میان نوبت اول (پایه نهم)

دوشنبه

25/9/98

اولیای محترم

کارنامه  نوبت اول (پایه هفتم)

دوشنبه

23/10/98

اولیای محترم

کارنامه  نوبت اول(پایه نهم)

سه شنبه

24/10/98

اولیای محترم

کارنامه  نوبت اول(پایه هشتم)

شنبه

28/10/98

اولیای محترم

کارنامه آزمون هماهنگ 3

شنبه

19/11/98

دانش آموز

کارنامه آزمون هماهنگ 4

سه شنبه

20/12/98

دانش آموز

کارنامه میان نوبت دوم پایه هشتم

سه شنبه

16/2/99

دانش آموز

کارنامه میان نوبت دوم پایه هفتم و نهم

چهارشنبه

17/2/99

دانش آموز

تاریخ ارائه کارنامه نوبت دوم همراه با برنامه امتحانات در اردیبهشت 99 کتبا اعلام خواهد شد.

 

 

ملاقات های ویژه‌ی اولیاء محترم

روز

تاریخ

ساعت

پایه

عنوان

دوشنبه

13/7/98

30/15 الی 17

نهم

ارائه تقویم آموزشی-  یادگیری آسان 1- دیدار با دبیران

دوشنبه

15/7/98

30/15 الی 17

هشتم

ارائه تقویم آموزشی-  یادگیری آسان 1- دیدار با دبیران

چهارشنبه

17/7/98

30/15 الی 17

هفتم

ارائه تقویم آموزشی-  یادگیری آسان 1- دیدار با دبیران

دوشنبه

18/9/98

15 الی 30/16

هشتم

ارائه کارنامه‌ی میان نوبت اول – دیدار با دبیران -  یادگیری آسان 2

شنبه

23/9/98

15 الی 30/16

هفتم

ارائه کارنامه‌ی میان نوبت اول – دیدار با دبیران-  یادگیری آسان 2

دوشنبه

25/9/98

15 الی 30/16

نهم

ارائه کارنامه‌ی میان نوبت اول – دیدار با دبیران-  یادگیری آسان 2

دوشنبه

23/10/98

13:00 الی 14:15

هفتم

ارائه کارنامه نوبت اول همراه با جوایز

سه شنبه

24/10/98

13:00 الی 14:15

نهم

ارائه کارنامه نوبت اول همراه با جوایز

شنبه

28/10/98

13:00 الی 14:15

هشتم

ارائه کارنامه نوبت اول همراه با جوایز

سه شنبه

16/2/99

15:30 الی 16:30

هشتم

ارائه کارنامه میان نوبت دوم

چهارشنبه

17/2/99

15:30 الی 16:30

هفتم

ارائه کارنامه میان نوبت دوم

چهارشنبه

17/2/99

15:30 الی 16:30

نهم

ارائه کارنامه میان نوبت دوم

متعاقباً اعلام می شود

هفتم

ارائه کارنامه خرداد ماه و جلسه توجیهی تابستان

دوشنبه

26/3/99

9:00 الی 11:00

هشتم

ارائه کارنامه خرداد ماه و جلسه توجیهی تابستان

 

عناوین جلسات عمومی آموزش خانواده

 

روز

تاریخ

ساعت

موضوع

دوشنبه

29/7/98

15 الی 16:30

چالش های عاطفی نوجوان

دوشنبه

27/8/98

15 الی 16:30

تاثیر فضای مجازی در بلوغ نوجوان

چهارشنبه

30/11/98

15 الی 16:30

ادامه‌ی مباحث بلوغ

یکشنبه

31/1/99

15 الی 16:30

ارتقای سطح همبستگی خانواده

 

 

يادآوری : در صورت تمايل و درخواست اولياء محترم ، جلسات تخصصی تر به صورت کارگاهی برگزار خواهد شد .

اطلاعات تکميلی متعاقباً اعلام می شود