درج مطلب

ردیف

عنوان

روز

تاریخ

زمان

1

اردوی تفریحی پایه نهم

سه شنبه

16 / 7 / 98

تا پایان ساعت آموزشی

2

اردوی تفریحی پایه هفتم

یکشنبه

21 / 7 / 98

تا پایان ساعت آموزشی

3

اردوی تفریحی پایه هشتم

چهارشنبه

1 / 8 / 98

تا پایان ساعت آموزشی

4

اردوی برون استانی یزد پایه هفتم

دوشنبه

20 / 8 / 98

متعاقبا اعلام می شود

5

اردوی علمی پایه هفتم

شنبه

16 / 9 / 98

تا پایان ساعت آموزشی

6

اردوی علمی پایه نهم

دوشنبه

18 / 9 / 98

تا پایان ساعت آموزشی

7

اردوی تفریحی پایه هفتم

چهارشنبه

25 / 10 / 98

تا پایان ساعت آموزشی

8

اردوی تفریحی پایه هشتم

یکشنبه

29 / 10 / 98

تا پایان ساعت آموزشی

9

اردوی برون استانی مشهد مقدس پایه هشتم و نهم

دو شنبه

14 / 11 / 98

متعاقبا اعلام می شود

10

اردوی تفریحی پایه نهم

یکشنبه

4 / 12 / 98

تا پایان ساعت آموزشی

11

بازدید علمی پایه هشتم

چهارشنبه

14 / 12 / 98

تا پایان ساعت آموزشی