درج مطلب

 
 
کلاس های فوق برنامه
 
 
 
دوشنبه ها
زنگ تفریح دوم کانون هم اندیشی دینی آقای دیانی
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
یکشنبه ها
ساعت 50 : 6 الی 20 : 7 ، کانون قرآن آقای فلسفی