کادر آموزشی و علمی

نام دبیرآقایـــان

پایه

نام درس

هادی کرمانی

هفتم و هشتم

قرآن

محمدرضا فلسفی

نهم

امیر احمد ویسه

هفتم و هشتم و نهم

پیام های آسمان

محسن تاجداری

هفتم

عربی

راعی

هشتم

حسن مبارکی

 نهم

محمد  عسگری

هفتم

اجتماعی

مهدی لطیفی پور

هشتم

محمدرضا اخوان

نهم

ابراهیم دوستی

هفتم و  نهم

زبان

ابراهیم قربانی

هشتم

ابوالفضل کشت پور

هشتم

ریاضی

آرمان وکیلی

هفتم

علی امینی میلانی

هفتم و هشتم

حمید رضا ملکی

نهم

سعید نقدیانی

هشتم

علوم

محمود سیلاوی

آزمایشگاه

میرزایی

هفتم

سید حمید معصومی

نهم

جواد کاوکتو

نهم

کار وفناوری

علی کلهری

هشتم و  هفتم

حسینعلی محمدیان

هفتم و هشتم و نهم

فرهنگ و هنر

علی اکبر محمدشاهی

هفتم

ورزش

مصطفی حقگو

هشتم

مسعود آهنگر

نهم

کیومرث عبادی

هفتم

فارسی

اکبر خوردچشم

هشتم

بهروز رجایی

نهم

اشکان امجدی گیوی

هفتم و هشتم

انشا و املا

حسن رحیمی

هفتم و هشتم

تفکر

جواد دیانی

نهم

دفاعی